મફત શિબિર

ડાયાબિટીસ શિબિર

યૉજાયેલ તારિખ : 18th ડીસેમ્બર 2016
સમય : 9:00AM થી 3:00PM
કુલ નોંધણી : 111
વૉકિંગ દર્દીઓ : 79
નિષ્ણાત સલાહકાર : ડો. મેહુલ શાહ
આહાર જાગૃતિ કાર્યક્રમ: ડો. અપૂર્વ (સલાહકાર)
આહારવિજ્ઞાની ભાગ : ડો. દિનેશ પટેલ

મેંન્ટલ હેલ્થ કેમ્પ

યૉજાયેલ તારિખ : 11th નવેમ્બર 2017
ગામ : આમ્બા