સંપર્ક

સંપર્ક

ટેલિફોન : 02779 - 222001,
               02779 - 222018
ટેલિ ફેક્સ : 02779 -222001

email vatrakhospital@gmail.com

સરનામું

શ્રીમંત ફતેહસિંહરાવ ગાયકવાડ જનરલ હોસ્પિટલ
ગુજરાત સ્ટેટ હાઇવે 59,
વાત્રક​ - 383326,
તા. બાયડ,જી. અરવલ્લી
ગુજરાત​-India