દાતાઓ

  • શ્રીમંત ફતેહસિંહ રાવ ગાયકવાડ હોસ્પિટલના દાતાઓના નામ

અ ન.

નામ

ગામ

1 શ્રીમંત મહારાજા ફતેહસિહરાવ ગાયકવાડ વડોદરા
2 શેઠશ્રી ચંદ્રકાન્તભાઈ ગોગરી (આરતી ગ્રુપ ઓફ ઇન્ડસ્ટ મુંબઈ
3 શ્રીઇન્દુમતીબેન સંઘવી અમરેલી/મુંબઈ
4 શ્રી પ્રકાશભાઈ કે. શાહ મુંબઈ
5 શ્રી માનવ કલ્યાણ ટ્રસ્ટ અમદાવાદ
6 શ્રી સી. કે પટેલ,પ્રમુખશ્રી, શ્રી કે. કે. શાહ સા.ક યુ.એસ.એ
7 શેઠશ્રી દિપકભાઇ ડી. ભેદા થાણે
8 શેઠ શ્રી પિયુષભાઈ દેસાઇ(વાઘ-બકરી ચા) અમદાવાદ
9 શ્રી જલારામ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ હ.શ્રી એલ.ડી. શાહ મુંબઈ