હોદેદારો

શ્રીમંત ફતેહસિંહ રાવ ગાયકવાડ જનરલ હોસ્પિટલ
  • શ્રી કે. કે. શાહ સાબરકાંઠા આરોગ્ય મંડળ સંચાલિત હોદેદારશ્રીઓ

1


શ્રી સી .કે પટેલ
અમદાવાદપ્રમુખશ્રી2


શ્રી પી. કે. લહેરી (રિટાયર્ડ આઇ. એ.એસ.)
અમદાવાદઉપપ્રમુખ શ્રી3


શ્રી ઇન્દુમતિબેન સંઘવી
મુંબઈઉપપ્રમુખ શ્રી4


ડો . શ્રી ચન્દ્રકાન્તભાઇ કાંનજીભાઇ દેઢીયા
અમદાવાદઉપપ્રમુખ શ્રી5


ડો શ્રી કૌશિકભાઇ એચ. શાહ
માંડવી(કચ્છ)ઉપપ્રમુખ શ્રી6


શ્રી દિપક્ભાઇ ડી.ભેદા -
થાણાઉપપ્રમુખ શ્રી7


શ્રી વ્રજમોહંનભાઇ આર. શાહ
થાણાઉપપ્રમુખ શ્રી8


શ્રી ધિરુભાઇ વિરમભાઇ પટેલ
આણંદચેરમેન શ્રી9


શ્રી કોદરભાઇ આર પટેલ -
રડોદરાવા. ચેરમેન શ્રી10


શ્રી કનૈયાલાલ એમ. શાહ
બાયડમાનદમંત્રીશ્રી11


શ્રી જગદીશભાઇ પી પટેલ
બાયડમાનદસહમંત્રીશ્રી12


ડો. શ્રી એલ આર પટેલ
બાયડમાનદસહમંત્રીશ્રી13


શ્રી જશુભાઇ આર. પટેલ
હઠીપુરાખજાનચીશ્રી