ઓપરેશન ટાઇપ્સ

ઢીંચણ,ગુટકા અને ખભાની દૂરબીન દ્રારા તપાસ તથા સારવાર

મણકાની ગાદીનું ઓપરેશન

મણકાના ભંગાણનું ઓપરેશન

વૉલ્ટ પ્રોલેપ્સનું ઓપરેશન

ગુટખાનું પ્ર્ત્યારોપણ

ઘુટણ પ્ર્ત્યારોપણ

ચામડી પ્ર્ત્યારોપણ

બરોળનું ઓપરેશન

દૂરબીનથી પેશાબની થેલીની તપાસ

પેશાબની નળીને દૂરબીનથી પહોળું કરવાનું ઓપરેશન

દૂરબીનથી પેશાબની નળીમાં પથરીનું ઓપરેશન

દૂરબીનથી પ્રોસ્ટેટનું ઓપરેશન

દૂરબીનથી કિડનીની પથરી કાઢવાનું ઓપરેશન

દૂરબીનથી કૂટુંબ નિયોજનનું ઓપરેશન

દૂરબીનથી અંડાશયનું ઓપરેશન

દૂરબીનથી નીવારણની દૂરબીનથી તપાસ

દૂરબીનથી ગર્ભાશયમાંથી કોથળી કાઢવાનું ઓપરેશન

દૂરબીનથી પિતાશય કાઢવાનું ઓપરેશન

દૂરબીનથી એપેન્ડિક્ષ નું ઓપરેશન